T1. OBXECTO


As presentes condicións teñen por obxecto regular as condicións de acceso, uso, solicitude e xestión de pedidos accesible desde o sitio web www.jediagon.com (en diante, o Sitio Web) ou desde cualesquiera outras direccións de Internet que reconduzan ao mesmo.

O Sitio Web é de responsabilidade de JEDIAGON, S.L., con C.I.F./N.I.F. nº B324296313, e con domicilio social en Lgar Soutullo de Arriba, 16 e inscrita no Rexistro Mercantil de OURENSE , Tomo 827 , Folio 102 , Folla OR-13463 .

A dirección de correo electrónico e teléfono de contacto son:

E-mail: jediagonsl@gmail.com

Tlf: 669004364

O Sitio Web pon a disposición dos usuarios as presentes condicións, de forma que poden ser almacenadas e reproducidas, cumprindo así co deber legal de información previa.

A solicitude de pedidos a través da presente plataforma electrónica só poderá facerse desde internet, a través do Sitio Web, unha vez adquirida a condición de usuario.

2. CONDICIÓNS PARTICULARES DE USO

2.1 Adquisición da condición de usuario.

O uso da plataforma electrónica de pedidos está limitado únicamente a persoas físicas ou xurídicas, que de conformidad coa lexislación aplicable, teña ou adquira a condición de consumidor ou destinatario final.

Para acceder á plataforma electrónica e poder realizar calquera pedido deberán rexistrarse como usuarios, debendo para iso reencher os campos identificativos que se soliciten no formulario de rexistro previsto para a creación de novo usuario, quedando expresamente prohibido o seu uso a menores de idade. Os usuarios rexistrados contarán cun nome de usuario e contraseña personalizada que lle identificará como cliente da plataforma; responsbilizándose en exclusiva devandito cliente de non difundir a terceiro devandito identificador persoal de usuario rexistrado. No caso de que exista calquera sospeita dun uso non autorizado polo usuario rexistrado do nome ou contraseña, deberá comunicalo o máis axiña posible ao responsable do Sitio Web.

Todos os pedidos realizados coa clave persoal do usuario consideraranse válidamente realizados polo cliente e serán vinculantes para o mesmo, facendo nacer todos os dereitos e obrigacións derivadas das presentes condicións xerais de uso.

2.2. Trámites e requisitos para a realización de pedidos.

Para levar a cabo a realización dun pedido no Sitio Web, deberanse seguir os seguintes pasos:

Ingresar no Sitio Web como usuario rexistrado, co nome e contraseña autorizados para acceder á plataforma electrónica de pedidos.

Reencher os campos obligatorios sinalados no formulario de pedido respectivo.

Seleccionar o produto ou produtos e engadir os mesmos ao carro da compra.

Especificar, de cada produto, a cantidade que se desexa e pulsar na opción ?ver carro? para ver o pedido completo, e si o mesmo é correcto, seleccionar a opción ?realizar pedido?. Si houbese algún produto que non desexa, poderá eliminalo neste momento.

Unha vez confirmado o pedido, mostrarase a dirección de entrega e a dirección de facturación. Si houbese algún erro nas mesmas, ou os seus datos persoais de usuario modificáronse, deberá suspender a ejecución do pedido a fin de actualizar os seus datos de usuario rexistrado.

Finalmente, seleccione a opción ?confirmar pedido?. Unha vez realizada a confirmación do pedido, leste quedará en estado ?pendente? á espera de confirmación de pago.

Os usuarios rexistrados poden consultar o estado en que se atopen os seus pedidos, que pode ser: ?pendente de confirmación de pago? ?en servizo? ?finalizado? e ?anulado?.

O RESPONSABLE DO SITIO WEB RESÉRVASE O DEREITO DE SUSPENDER A TRAMITACIÓN DUN PEDIDO E RETELO NO CASO DE QUE EXISTAN DÚBIDAS SOBRE A AUTENTICIDAD DO USUARIO QUE O INSTA, ASÍ COMO EN CASO DE IMPAGO DE PEDIDOS ANTERIORES. TAMÉN SE RESERVA O DEREITO DE RETER O PEDIDO PARA O CASO DE SER NECESARIO CONFIRMAR ALGÚN EXTREMO DO MESMO.

Os PREZOS DOS PRODUTOS QUE APARECEN MOSTRADOS EN EUROS DENTRO DA TENDA ONLINE NON INCORPORAN Os IMPOSTOS APLICABLES, QUE SERÁN Os VIGENTES SEGUNDO O TIPO IMPOSITIVO NO MOMENTO DE REALIZARSE O PEDIDO.

Igualmente, infórmase ao usuario que o pedido realizado a través da tenda online do Sitio Web NON se comunicarán a ningunha outra empresa.

2.3. Forma de pago.

Ponse a disposición do usuario rexistrado as seguintes formas de pago:

2.3.1-PayPal

O cliente poderá pagar o seu pedido a través do sistema de pagos Paypal.

2.3.2-Transferencia bancaria

O usuario poderá abonar o seu pedido mediante transferencia bancaria na conta indicada na Tenda Online. O titular de devandita conta bancaria é o responsable do sitio Web.

2.3.3-Forma de pago aprazada

O responsable do Sitio Web poderá autorizar expresamente en determinados casos excepcionais outras formas de pago aprazada a grandes clientes habituais.

2.4. Procedemento de resposta e forma de envío.

Os envíos das mercancías cuxo pedido sexa gestionado a través da plataforma electrónica mediante a fórmula carrito de compra enviaranse, ben a través de medios propios, ou ben, a través de empresas de transportes externas. Os gastos de envío están incluídos no prezo final.

En todos os casos, as mercancías serán transportadas por conta e risco do comprador.

Durante o procedemento de pedido, o cliente ten a posibilidade de comprobar que os datos e as indicacións que o mesmo realizou están exentas de erros antes de que o pedido fágase chegar finalmente ao responsable do Sitio Web.

A entrega dos pedidos realizarase no domicilio de entrega designado libremente polo cliente. De tal forma, o responsable do Sitio Web non asume responsabilidade algunha si a entrega do produto non chega a realizarse como consecuencia de que os datos facilitados polo cliente sexan falsos, inexactos ou incompletos, ou cando a entrega non poida efectuarse por causas alleas á empresa de envíos, asignada para tal efecto como é a ausencia do destinatario.

2.5. Reclamaciones e disconformidades.

Calquera defecto ou deterioro que puidese advertir o cliente nas mercancías transportadas, deberá facelo constar ao transportista, facendo a oportuna reclamación no acto de recibir as mercancías.

EN TODO CASO, É IMPRESCINDIBLE QUE Os PRODUTOS SEXAN DEVOLTOS NOS seus EMBALAJES E PRECINTOS ORIXINAIS. NON SE ADMITIRÁ EN NINGÚN CASO DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS, NIN RECLAMACIONES SOBRE ELAS, UNHA VEZ TRANSCORRIDOS CATORCE DÍAS NATURAIS DESDE A súa RECEPCIÓN.

En caso de existir discrepancias ou algún erro sobre o produto recibido, o cliente deberá poñelo en coñecemento do Sitio Web por escrito, no prazo máximo de catorce días naturais a contar desde a data en que se recibiu o pedido, por algún dos seguintes medios:

E-mail: jediagonsl@gmail.com

Tlf: 669004364

O procedemento xeral de reclamaciones por disconformidad co pedido servido é o seguinte:

O usuario recibe unha mercancía coa cal non está conforme e quere devolver, ou ten calquera outra reclamación
Tras poñelo en coñecemento do responsable do Sitio Web, tras comprobar a veracidad da reclamación, procederase directamente a facer a orde de recolleita e a dar a solución correspondente nun prazo máximo de quince días.
Pórtelos da devolución serán a cargo do usuario ou do responsable do Sitio Web, dependendo do motivo de dita devolución. O responsable do Sitio Web informará convenientemente ao usuario neste punto no prazo máximo indicado no punto anterior.
No caso de que non se chegase a un acordo entre as partes sobre a causa da reclamación e/ou devolución do produto, o usuario será libre de ejercitar as accións legais oportunas, tanto extrajudiciales como xudiciais, en exercicio dos seus dereitos como consumidor.
2.6. Outros trámites.

Entrando como usuario rexistrado no Sitio Web poderán observarse os seguintes trámites:

Consultar pedidos
A través da sección ?Pedidos?, poderase consultar o histórico dos pedidos, así como o estado e situación dos mesmos. Entrando nun determinado pedido, o usuario poderá acceder ao documento electrónico no que se haxa formalizado o citado pedido, ao atoparse o mesmo arquivado polo responsable do Sitio Web, a efectos de atender calquera reclamación que se realice polo usuario respecto diso. 

Consultar os seus albaranes
Poderase consultar os albaranes dos seus pedidos.

Descarga de contidos
Nesta sección poderá descargar e/ou imprimir as condicións xerais de Venda.
3. OBRIGACIÓNS DAS PARTES

Sen prexuízo de cualesquiera outras obrigacións que das presentes condicións derívense para o distribuidor proveedor, responsable do Sitio Web, e/ou para o cliente, ambas partes comprométense a observar e cumprir as seguintes:

O RESPONSABLE DO SITIO WEB comprométese ao seguinte:

Poñer a disposición dos clientes e usuarios a información necesaria dos produtos e mercancías a adquirir dentro do Sitio Web.
Unha vez efectuado o pedido polo cliente, enviar unha comprobación por correo electrónico que manifeste a recepción da solicitude ou pedido realizado.
Poñer a disposición dos clientes e usuarios as presentes condicións de uso da plataforma electrónica de pedidos, de maneira que poidan ser almacenadas, arquivadas e/ou impresas polo usuario.
Advertir e informar aos clientes e usuarios de calquera cambio que puidese producirse nas presentes condicións de uso.
Contestar e informar ao cliente o máis axiña posible sobre calquera incidencia no pedido realizado.
Cumprir coa lexislación vigente en materia de protección de datos a fin de salvagardar a información fornecida polo cliente.
O CLIENTE comprométese e será responsable en exclusiva de:

Asumir o pago das mercancías cuxo pedido sexa realizado a través da plataforma electrónica de pedidos do Sitio Web.
Salvagardar e manter en absoluta confidencialidad o identificador fornecido como usuario rexistrado dentro do Sitio Web, así como o seu contraseña persoal, responsabilizándose de non comunicala a ningún terceiro non autorizado.
Calquera acto que realizase de xeito diferente ás indicacións ou instrucións designadas no Sitio Web achega da xestión de pedidos a través da plataforma electrónica.
A certeza, exactitude e actualidade dos datos cos que reenchese cada un dos formularios que se recollen no Sitio Web. De igual modo, o cliente comprométese a manter os seus datos actualizados en todo momento, incluíndo a información sobre o lugar de entrega dos pedidos realizados; asumindo a obrigación e responsabilidade de facilitar ao responsable do Sitio Web datos de contacto, de entrega, ou cualesquiera outros, veraces e lícitos.
A manipulación directa ou indirecta do contido que aparece no Sitio Web con fins fraudulentos.
Os danos e prexuízos directos ou indirectos que lle foron causados por calquera terceiro si o cliente e/ou usuario rexistrado perdeu, desvelou descoidou, ou, de calquera modo, deixou que un terceiro coñecese os datos e información necesaria para poder acceder á plataforma electrónica e gestionar a realización de pedidos de produtos suplantando a identidade do cliente.
Todos os actos que veñan a infringir a propiedade industrial e intelectual do Sitio Web.
Calquera actuación ou omisión ilícita que contravenga o disposto nestas condicións.
Durante o procedemento de pedido, o cliente ten a posibilidade de comprobar que os datos e as indicacións que o mesmo realizou están exentas de erros antes de que o pedido fágase chegar finalmente ao responsable do Sitio Web.

A entrega dos pedidos realizarase no domicilio de entrega designado libremente polo cliente. De tal forma, o responsable do Sitio Web non asume responsabilidade algunha si a entrega do produto non chega a realizarse como consecuencia de que os datos facilitados polo cliente sexan falsos, inexactos ou incompletos, ou cando a entrega non poida efectuarse por causas alleas á empresa de envíos, asignada para tal efecto como é a ausencia do destinatario.

4. RESPONSABILIDADES E LIMITACIÓNS

O responsable do servizo Web non pode garantir que o uso do Sitio Web e/ou da plataforma electrónica sexa continuado ou ininterrumpido. Así mesmo, tampouco pode garantir que a información fornecida estea libre de erros, tendo a mesma un carácter meramente informativo e non sendo esta vinculante para o responsable do Sitio Web.

En consecuencia, o responsable do Sitio Web non garante nin se fai responsable de:

A continuidade ininterrumpida no uso do Sitio Web, así como a falta de disponibilidad e/ou accesibilidad da mesma.
A ausencia de erros no uso do Sitio Web.
A ausencia de virus e demais compoñentes daniños no Sitio Web ou no servidor que o fornece.
A invulnerabilidad do Sitio Web e/ou a inexpugnabilidad das medidas de seguridade que se adopten no mesmo.
Os danos ou prexuízos que cause, a si mesmo ou a un terceiro, calquera persoa que infringiera as condicións de uso do Sitio Web ou dos sistemas de seguridade da mesma.
Cualesquiera outros danos que puidesen ser causados por motivos inherentes ao non funcionamento ou ao funcionamento defectuoso do Sitio Web ou dos links situados no dominio.
Iso no entanto, o responsable do Sitio Web declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento da plataforma electrónica e evitar a existencia de compoñentes daniños para os clientes e/ou usuarios.

O proveedor de servizos realiza os máximos esforzos para evitar erros nos contidos que se publican no Sitio Web, en particular os relativos á descrición e prezo dos produtos e mercancías. Todos os contidos que se ofrecen a través do mesmo atópanse actualizados, reservándose o responsable do Sitio Web a facultade de poder modificalos en calquera momento. En calquera caso, o proveedor de servizos non se responsabiliza das consecuencias que poidan derivarse dos erros que poidan aparecer nos contidos recolleitos no Sitio Web e/ou plataforma electrónica.

5. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O responsable do Sitio Web é titular ou obtivo a correspondente licenza ou autorización sobre os dereitos de explotación en materia de propiedade intelectual, industrial e de imaxe sobre os contidos dispoñibles a través da plataforma electrónica de pedidos, entre outros a título meramente enunciativo e non exhaustivo, os textos, deseños gráficos, debuxos, códigos, software, catálogos de produtos, fotografías, vídeos, sons, bases de datos, índices, imaxes, marcas, logotipos, expresións e informacións e, en xeral, calquera outra creación protexida polas normas nacionais e tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial (en diante, conjuntamente, os Contidos).

Quedan reservados todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre os Contidos e, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar públicamente, transformar ou distribuír de calquera forma a totalidade ou parte dos Contidos incluídos no Sitio Web, xa sexa imaxes ou texto, para propósitos públicos ou comerciais, si non se conta coa autorización previa, expresa e por escrito do titular dos dereitos correspondentes.

O acceso e navegación do usuario polo Sitio Web, así como o uso da plataforma electrónica de pedidos, en ningún caso supoñerá unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos dereitos antes indicados.

En consecuencia, non está permitido suprimir, eludir ou manipular o aviso de dereitos de autor ("copyright") e cualesquiera outros datos de identificación dos dereitos dos seus respectivos titulares incorporados aos Contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, ou cualesquiera mecanismos de información e/ou de identificación que puideren conterse nos mesmos.

As referencias a nomes e marcas comerciais ou rexistradas, logotipos ou outros signos distintivos, levan implícitas a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento dos seus lexítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación expresa o acceso ou uso do Sitio Web e/ou dos seus Contidos, confire ao usuario dereito algún sobre as marcas, logotipos e/ou signos distintivos nel incluídos protexidos por Lei.

6. TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL E POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD

O tratamento dos datos persoais, así como calquera outra información solicitada aos usuarios para a xestión e tramitación das consultas online dentro do Sitio Web, será levado a cabo con sujeción ao previsto no Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (en diante RGPD), a Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal e normativa española de desenvolvemento, así como na Lei 34/2002, de 11 de Xullo de servizos á sociedade da información e comercio electrónico; sendo tratados co fin de gestionar a relación contractual xurdida da tramitación de pedidos dentro da plataforma electrónica (Tenda Online).

Aos efectos establecidos nos arts. 13 e 14 RGPD (Dereito de información na recolleita dos datos), infórmase previamente ao cliente que os datos recolleitos ao rexistrarse como usuario formarán parte do fichero CLIENTES, inscrito no Rexistro Xeneral da Axencia de Protección de Datos, do que é responsable o titular do Sitio Web. A finalidade de devandito fichero é a xestión, control e facturación dos pedidos realizados polos usuarios rexistrados mediante a plataforma electrónica (Tenda Online), obedecendo dita recolleita de datos persoais a unha relación comercial de compra e venda de mercancías ao detalle mediante catálogo.

Infórmase igualmente ao usuario de que a información fornecida queda sometida á relación comercial establecida no pedido electrónico e non será empregado a ningún fin adicional ao previsto, o cal vén determinado pola relación comercial establecida ao efecto.

Igualmente, coa confirmación de envío dos datos de carácter persoal a través do formulario previsto no Sitio Web, o usuario outorga consentimento expreso para o tratamento dos seus datos persoais aos seguintes fins:

A tramitación e xestión dos produtos adquiridos mediante a plataforma electrónica de pedidos, facturados polo responsable do Sitio Web, de acordo co formulario de recolleita de datos previsto en devandito dominio.


O envío de información publicitaria de ofertas e liquidación dos produtos ofertados dentro da plataforma electrónica de pedidos e comercializados polo responsable do Sitio Web, de igual modo, o usuario autoriza expresamente a recepción e envío de información publicitaria de ofertas e liquidación de artigos comercializados dentro da plataforma electrónica de pedidos.


Os datos serán conservados indefinidamente polo responsable do Sitio Web, a efectos de estatística en canto ao volume de pedidos realizados polo usuario, salvo que o cliente faga uso de calquera do seu dereito de cancelación, supresión, limitación do tratamento ou portabilidad dos datos.


En caso de incumplimiento das finalidades previstas no presente condicionado por parte do responsable do Sitio Web, o usuario ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.


Do mesmo xeito, en cumprimento do Principio de calidade dos datos, o usuario comprométese a facilitar datos verdadeiros, exactos, completos e actualizados, de forma que respondan con veracidad á situación deste.

7. DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN, SUPRESIón, LIMITACIÓN DO TRATAMENTO E PORTABILIDAD DOS DATOS

O responsable do Sitio Web informa ao usuario que pode ejercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación do tratamento e portabilidad dos datos nos términos previstos na lexislación vigente, mediante solicitude expresa dirixida ao responsable do Sitio Web que deberá conter:

Nome e apelidos do interesado, fotocopia do seu DNI, pasaporte ou outro documento válido que permita a súa identificación.
Petición en que se concreta a súa solicitude.
Domicilio a efectos de comunicacións.
Data e firma do solicitante.
Documentos acreditativos da petición que formula, no seu caso.
A citada solicitude será atendida polo responsable do Sitio Web nos términos previstos no RGPD e no seu normativa correspondente de desenvolvemento.

8. DURACIÓN E MODIFICACIÓN DO SERVIZO

Estas condicións permanecerán en vigor e serán válidas durante todo o tempo que estean accesibles aos clientes e usuarios a través do Sitio Web.

O responsable do Sitio Web resérvase o dereito de poder modificar os términos e condicións aquí estipuladas de forma unilateral, quedando obrigado a anunciar calquera cambio nestas condicións. A vixencia temporal destas condicións coincide co tempo da súa exposición, ata o momento en que sexan modificadas total ou parcialmente.

O usuario acepta expresamente a utilización do correo electrónico como procedemento válido para o intercambio de información e a remisión de comunicacións entre e/ou co responsable do Sitio Web.

Cada unha das partes será responsable, en exclusiva, do cumprimento das obrigacións que para cada unha das mesmas derívese da normativa vigente que resulte de aplicación e deber deixar indemne á outra fronte ás accións, demandas e/ou reclamaciones que terceiros poidan ejercitar polo incumplimiento das mesmas.

No caso de que calquera disposición ou disposicións destas condicións xerais fosen consideradas nulas ou inaplicables, na súa totalidade ou en parte, por calquera Xulgado, Tribunal ou órgano administrativo competente, dita nulidad ou inaplicación non afectará ás restantes disposicións. En devandito caso, as partes acordan substituír a cláusula ou cláusulas afectadas por outra ou outras que teñan os efectos máis semellantes aos das substituídas.

O non exercicio ou ejecución por parte do responsable do Sitio Web de calquera dereito ou disposición contida nestas condicións xerais de uso non constituirá unha renuncia ao mesmo, salvo recoñecemento e acordo por escrito pola súa banda.

9. LEXISLACIÓN APLICABLE E TRIBUNAIS COMPETENTES

As presentes condicións de uso da plataforma electrónica de pedidos do Sitio Web rexeranse e interpretarán de conformidad co establecido na normativa europea e española que resulte de aplicación ás mesmas.

10. GARANTÍA DOS PRODUTOS COMPRADOS EN ESPAÑA

Para reclamar e facer valer a garantía, o consumidor pode dirixirse tanto ao vendedor como ao fabricante do produto.

A lei establece un prazo xeral de 2 anos de garantía desde a compra.
Si o defecto sae á luz durante os primeiros 6 meses desde a entrega do ben, presúmese que é un defecto de orixe, o consumidor non deberá probar nada para conseguir que se aplique a garantía.
Si o problema maniféstase pasados eses 6 meses, o fabricante ou o vendedor poden esixir ao consumidor que demostre que o fallo existía de orixe.
11. FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

O consumidor ten dereito a desistir de calquera contrato celebrado a distancia en prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación, podendo facer uso do formulario que se achega conforme ás súas instrucións de uso.

Pode descargar o formulario pinchando aquí

12. MODIFICACION DO SERVIZO Ou VARIACION DAS CONDICIÓNS

O responsable do Sitio Web resérvase o dereito a realizar cambios nos términos e condicións da relación contractual establecida. Si algunha das presentes Condicións de Uso fose declarada inválida, nula, ou por calquera causa ineficaz, dita condición poderá ser excluída, sen que dita declaración afecte ao resto das condicións válidamente establecidas e reguladas no presente documento.

13. USO DE COOKIES

As cookies son identificadores únicos que o Sitio Web envía ao dispositivo desde onde se conecta o usuario coa finalidade de almacenar datos que poderán ser actualizados e recuperados pola entidade responsable da súa instalación. Segundo quen sexa a entidade que gestione o dominio desde onde se envían as cookies, estas poderán clasificarse en:

Cookies propias, que son aquelas que se envían ao equipo terminal do usuario desde un equipo ou dominio gestionado polo responsable do Sitio Web e desde o que se presta o servizo utilizado polo usuario.
Cookies impropias ou de terceiro, que son aquelas que se envían ao equipo terminal do usuario desde un equipo ou dominio que non é gestionado polo responsable do Sitio Web, senón por outra entidade diferente que trata os datos obtidos a través das cookies.
A maioría das cookies mantidas no Sitio Web afectan ás chamadas cookies propias, tendo como finalidade o acceso e entrada do usuario, a autentificación ou identificación do usuario á hora de iniciar sesión, así como a seguridade do usuario nos pedidos realizados.

En calquera caso, a efectos do presente contrato, o usuario consente e acepta recibir cookies coa finalidade de identificar automáticamente os datos da súa conta e contraseña, a sesión mantida, para controlar o tráfico e navegación do Sitio Web, así como os criterios de acceso ao servizo.

Doutra banda, o usuario tamén consente e acepta recibir cookies publicitarias, pero só en referencia aos artigos comercializados no Sitio Web e as ofertas previstas. Ditas cookies xamais conterán espazos publicitarios de terceiros, alleos á relación comercial mantida polo responsable do Sitio Web co usuario. Os destinatarios de ditas cookies serán sempre o responsable do Sitio Web e o distribuidor mayorista de papelería, cuxa identificación consta no presente documento, e a finalidade das citadas cookies publicitarias é informar sobre as ofertas dos produtos e artigos comercializados que o usuario que poden ser do seu interese.

14. RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLITOS

De conformidad co establecido no artigo 14 do Reglamento (UE) n.º 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio de 2013, sobre resolución de litixios en liña en materia de consumo e polo que se modifica o Reglamento (CE) n.º 2006/2004 e a Directiva 2009/22/CE, facilitámoslle acceso ao seguinte enlace da Plataforma de resolución de litixios en liña ODR (Online Dispute Resolution): http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

As reclamaciones que se presenten poderán ser dirixidas ao correo electrónico do responsable do Sitio Web, indicado ao comezo destas condicións legais.

O prazo para resolver devanditos conflitos é de noventa días naturais. Previa presentación dunha reclamación é aconsejable intentar contactar co responsable do Sitio Web, xa que a persoa da que se ten queixa debe aceptar participar no procedemento, ou pode propoñer un ou varios organismos de resolución extrajudicial de conflitos para tramitar a correspondente reclamación. Unha vez aceptada a reclamación hai un prazo de trinta días para acordar entre as partes o organismo que a tramitará e si non se chega a un acordo respecto diso péchase a reclamación. As reclamaciones deberán presentarse por un mesmo ou a través dun representante legalmente autorizado.

Esta plataforma é unha vía alternativa á tradicional vía xudicial de solución dos conflitos relacionados co comercio electrónico no seo da Unión Europea; constitúe un portelo único para os consumidores e comerciantes que desexen resolver extrajudicialmente os litixios nesta materia. O seu uso é gratuito e atópase accesible no enlace indicado anteriormente: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ en todas as linguas da Unión Europea.erms and conditions of use

Rule 1

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Rule 2

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniamю

Rule 3

Tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniamю